Wednesday, 16 September 2020Niu kang ni ๐‘œƒ๐‘œข๐‘œฐ๐‘œซ ๐‘œ€๐‘œ‚๐‘œซ ๐‘œƒ๐‘œฃ = เฆฎাเฆœเงฐ เฆ†เฆ™ুเฆฒি เฆŸো।
Lip ๐‘œŽ๐‘œข๐‘œ†๐‘œซ = เฆจเฆ–, เฆ•েঁเฆšা।
Lang mou ๐‘œŽ๐‘œ‚๐‘œซ ๐‘œ‰๐‘œข๐‘œค๐‘œฐ๐‘œซ = เฆชিเฆ ি เฆจเฆน’เฆฒে เฆฌাเฆ‰เฆธী।
Lai mou ๐‘œŽ๐‘œฉ ๐‘œ‰๐‘œข๐‘œค๐‘œฐ๐‘œซ = เฆนাเฆคเงฐ เงฐেเฆ–া।
Lai niu ๐‘œŽ๐‘œฉ ๐‘œƒ๐‘œข๐‘œฐ๐‘œซ = เฆ†เฆ™ুเฆฒিเงฐ เงฐেเฆ–া।
Ta niu ๐‘œ„๐‘œก ๐‘œƒ๐‘œข๐‘œฐ๐‘œซ = เฆ†เฆ™ুเฆฒিเงฐ เฆ—াঁเฆ ি।
Kho mou ๐‘œ๐‘œฆ๐‘œก ๐‘œ‰๐‘œข๐‘œค๐‘œฐ๐‘œซ = เฆนাเฆคเงฐ เฆ—াঁเฆ ি।

Kin =๐‘œ€๐‘œข๐‘œƒ๐‘œŸ    เฆ–োเงฑা
Pai = ๐‘œ†๐‘œฉ     เฆฏোเงฑা
 Hit = ๐‘œ‘๐‘œข๐‘œก  เฆ•เงฐা
Non =๐‘œƒ๐‘œจ๐‘œƒ๐‘œซ   เฆถুเงฑা
Fhat = ๐‘œ‡๐‘œ„๐‘œŸ  เฆชเงা
 baa = ๐‘œˆ๐‘œก เฆ•োเงฑা
Maa = ๐‘œ‰๐‘œก เฆ…เฆนা
Dai = ๐‘œ“๐‘œฉ    เฆชোเงฑা
 Tem = ๐‘œ„๐‘œช๐‘œง เฆฒিเฆ–া

Tai Ahom Learning

Saturday, 5 September 2020

New Tai Ahom Song ( PuNai Rak Kau Oii ) Tai Singer = Prakash Pratim